בנימין הַ רץ במדי הצבא האוסטרי — מלחמת העולם הראשונה