מראי מקום

אבלמן , צייטלין עשהאל אבלמן , הלל צייטלין : מודרניזם , חילוניות ואמונה בתרבות היהודית , ) 1918-1871 ( עבודה לשם קבלת התואר דוקטור , אוניברסיטת בר–אילן תשס"ה . אבנרי , הוועידה השביעית יוסי אבנרי ) עורך , ) הוועידה השביעית של הפועל–המזרחי בארץישראל , רמת–גן תשמ . ח" אהרונסון , בעה"ב והיהודים Shlomo Aronson , Hitler , the Allies , and the Jews , Cambridge , UK 2004 . אונא , בדרכים נפרדות משה אונא , בדרכים נפרדות : המפלגות הדתיות בישראל , ירושלים . 1983 אונגר , לודז' מיכל אונגר , לודז' — אחרון הגטאות בפולין , ירושלים . 2005 אוסטרובסקי , תולדות משה אוסטרובסקי , תולדות המזרחי בארץ–ישראל , ירושלים תש"ד . המזרחי אידל , פעילות גואלת משה אידל , " דפוסים של פעילות גואלת בימי–הביניים , " בתוך צ' ברס ) עורך , ) משיחיות ואסכטולוגיה , ירושלים תשמ"ד , עמ' . 279-253 אייזנברג , פראגר מלי אייזנברג , עד , מזעיק , מתעד ומנציח : ר' משה פראגר והשואה , המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר , אוניברסיטת בר–אילן תשס"ו . אלטמן , זיכרון השואה Ilya Altman , “ La memoralisation de la Shoah en Union בבריה Sovietique : histori...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן