פרק ראשון: שנת 1939

1939 . 1 מכתב מהרב מאיר ברלין , נשיא המזרחי , אל הרב הראשי יצחק הרצוג , ירושלים ח' בתשרי ת"ש , , 18 . 9 . 1939 אצ"ד הפוהמ 804 ז" שו'ב וכט'ס לרבנו הרב הראשי מרן הגאון הגרי'א הלוי הרצוג שליט"א ירושלים רבנו הגדול ! הרינו מתכבדים בזה להודיע למכת"ר כי על יד המרכז העולמי של המזרחי נוסדה ועדה לעניני אחב ] י" אחינו בני ישראל ] בפולין הנתונים עכשו בצרה גדולה ר"ל , בהנהלתו של הרב א . ניפלד , חבר המרכז העולמי של המזרחי . בתוך הועדה נמצאים חברי המרכז העולמי ה"ה : פרבשטיין וגנחובסקי , מזכיר המרכז העולמי מר ביזינסקי ועוד חברים מכובדים מירושלם ות"א . בידענו עד כמה עניני אחינו בפולין נוגעים ללבו ולנפשו הכואבת על צרת בנ"י בפולין , נכונה הועדה לעזור להדר'ג בכל כחותינו ולעבוד יחד עם מכת"ר בכל הענינים הנוגעים למפעל הצלה של רבני ויהודי פולין . מקוים אנו כי מכת"ר יואיל בחפץ לב לקבל את עזרתנו בשתוף מפעל הצלה זה . ד' ירחם את שארית ישראל ויגן עליהם ממרום ויחדש עלינו ועל כל בית ישראל את השנה לטובה , לשלום ולפדות וישועה לישראל ולארצו בב"א . בהערצה רבה ובברכת גמחט" ] הרב ברלין ] 1 הפנייה לרב יצחק הרצוג , הרב הראש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן