תוכן העניינים

תודות 9 מבוא 11 חלק ראשון " זריחת אספקט" ו"ראייה בתור" בהגותם של ויטגנשטיין ומרדוק פרק א : לודוויג ויטגנשטיין – "ראייה בתור , " "זריחת אספקט" ו"דמיון" בהגותו 21 פילוסופיה תרפויטית בעלת מאפיינים ספרותיים ; 21 פרשנויותיהם של " הוויטגנשטיינים החדשים : " המרת ראייה וטרנספורמציה רוחנית ; 29 ראייה ו"ראייה בתור : " לעבר המהלך הספרותי 38 פרק ב : אייריס מרדוק – זיכוך הראייה ויחסי ספרות-פילוסופיה בהגותה 44 מטפיזיקה " פרומה" כאמנות וכאופן של יצירה עצמית ; 45 ביקורתה של מרדוק על הפילוסופיה האנליטית והאקזיסטנציאליזם ; 53 תפיסותיה של מרדוק מול ההגות המוסרית הליברלית והעמדה הקהילתנית ; 58 טיהור העצמי ומושג החירות ; 67 הביקורת על עמדתה המוסרית של מרדוק ; 73 מרדוק והמפנה הספרותי בפילוסופיה ; 80 פילוסופיה ואמנות : מרדוק ואפלטון על יחסי ספרות ופילוסופיה ; 85 מרדוק וויטגנשטיין : דמיון ושוני בהגותם 89 נספח : פייר אדו : הפילוסופיה כמדיטציה וכעיצוב של ראייה ורגש 94 חלק שני יישומים ספרותיים של שינוי ה"ראייה בתור" על רקע סוגיות בולטות בספרות המאה העשרים מבוא 103 פרק ג : דמיון פואטי ויצירתיות מטפיזית : ויטגנשטי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן