קיצורים ביבליוגרפיים

אברמסקי , דיני ממונות = יחזקאל אברמסקי , דיני ממונות ( הגדות סוגיהם , ( לונדון , תרצ " ט . אגמאתי , ספר הנר = זכריה בן יהודה אגמאתי , ספר הנר , מהדורת י ' לוין , לונדון , . 1961 אוז ' גוב , מילון רוסי . C . I / I . OweroB , CnoBapbpyccKoro H 3 b 1 Ka , MocKBa , 1968 " 1 , אוטרו וארלה , האיאס בימי הביניים A . Otero Varela , Las arras en el derecho = , espanol medieval , Madrid , 1955 אוצר הגאונים -א = יג , ב " מ לוין עורך , חיפה , תרפ -ח " תשי . ב " אוקספורד , מילון טווקי The ConciseOxfordTurkish Dictionary , A . D . Alderson = . & F . Iz ( eds . ) , Oxford , 1959 אוקספורד , מילון לטיני . Oxford Latin Dictionary , New York , 1982 = אור זרוע = יצחק בן משה מווינה , אור זרוע , א-ב , ז ' יטומיר , תרכ"ב ; ג-ד , ירושלים , תרמ -ז " תר " ן . אורבך , בעלי התוספות : אפרים אלימלך אורבך , בעלי התוספות : תולדותיהם , חיבוריהם , שיטתם , מהדורה חמישית , שני כרכים , ירושלים , תשנ " ו . אורבך , שו '' ת הוא = ש '' אפרים אלימלך אורבך , 'שאלות ותשובות הרא " ש בכתבי יד ובדפוסים , ' שנתון המשפט העברי , ב ( תש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן