פרק תשיעי עסקאות במקרקעין

מבוא ממימרתו הקצרה של רבא , 'האי סיטומתא קניא' ( בבא מציעא עד , ע , ( א " שעליה ביססו פוסקי ההלכה את תוקפן של דרכי הקניין הנהוגות , אין לדעת אם דיבר במכירת מיטלטלין בלבד , או אולי גם במכירת מקרקעין . הגאונים והראשונים פירשו סוגיה זו כסוגיה הדנה בקניית מיטלטלין , אולם פרשנות הסוגיה לחוד והיקף ההלכה שאפשר ללמוד ממנה לחוד . פרק זה יעסוק בחלקו הראשון בשאלה , אם יפה כוחו של 'קניין סיטומתא' לחול גם על מקרקעין או אולי רק על מיטלטלין . חלקו השני של הפרק יוקדש לבחינת תוקפו הקנייני של רישום מקרקעין בלשכת רישום המקרקעין ' ) טאבו (' לאור דין סיטומתא . א . תחולתו של דין סיטומתא על מקרקעין ו . הראשונים עד המאה הארבע עשרה למיטב ידיעתי , הראשונים לא הסתפקו בשאלה אם דין סיטומתא נאמר רק בנוגע למיטלטלין או גם בנוגע למקרקעין . מן המקורות שיובאו להלן עולה שהיה פשוט בעיניהם שדין סיטומתא חל על מקרקעין כמו על מיטלטלין . הרמב"ם ב ' משנה תורה ' הביא את דין סיטומתא על פי סוגיית התלמוד , כדרכו בחיבורו , ולא ציין במפורש אם דין זה חל רק על מיטלטלין . עם זאת , נראה שדבריו ו על שאלה ריאלית היסטורית זו ראו לעיל עמ' . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן