פרק חמישי פרשנות הראשונים לסוגיית סיטומתא

מבוא לצורך עיגון תוקפם של מנהגי הסוחרים בתחום דרכי הקניין וההתחייבות הסתמכו פוסקי הלכה ראשונים ואחרונים עד ימינו בעיקר על סוגיית סיטומתא . הסוגיה עצמה נידונה בהרחבה לעיל . בפרק זה תוצגנה השיטות שנקטו הראשונים בפרשנות המילה 'סיטומתא ' ומתוך כך בפרשנות הסוגיה כולה . במהלך הדברים ניווכח שבפירושיהם של חלק מן הראשונים לסוגיה ניתן למצוא , במפורש או במרומז , הדים למנהגי הסוחרים בתחום דרכי הקניין בזמנם ובמקומם . א . וש " י ורוב הראשונים : חותם T רש"י מפרש : סיטומתא . תותם שרושמין החנוונים על החביות של יין , שלוקחין = 1 קונים ] הרבה [ חביות ] ביחד ומניחין אותן באוצר הבעלים ומוליכין אותן אחת אחת למכור לחנות . ורושמין אותם , לדעת שכל הרשומות נמכרות " . ו לעיל בפרק השלישי , עמ י 59 ואילך . 2 להבנה שונה של כמה מדברי הראשונים בסוגיית סיטומתא , ראו : ברכיהו ליפשיץ , 'סיטומתא ; בין קניין לבין התחייבות , ' בתוך : רבקה הורביץ ואחרים ( עורכים , ( ספר זיכרון לפרופסור זאב פלק ז " ל , ירושלים , תשס " ה , . 69-59 3 על כך שפרשנות הראשונים למקרא ולתלמוד משקפת את זמנם ומקומם , ראו : קליינמן , פרשנות ראשונים . 4...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן