פרק רביעי פרשנות הגאונים לסוגיית סיטומתא

א . הפרשנות לסוגיית סיטומתא מנהגים בענייני ממונות בכלל , ומנהגי הסוחרים בפרט , נידונים בדברי הגאונים במקומות לא מעטים . לעומת זאת , למיטב ידיעתי קניין סיטומתא נזכר בתקופת הגאונים במקומות מועטים ביותר , ורק בהקשר המצומצם של סוגיית התלמוד ופירושה . המקורות מתקופת הגאונים שבהם מצאתי אזכור לסוגיית סיטומתא הם . דברי רב קימוי גאון ( ראשית המאה התשיעית לספירה או סופה , ( כפי שהובאו על ידי בעל ספר המקצועות ; דברי בעל הלכות גדולות ( ר ' שמעון קיירא , סוף המאה ראו : גדעון לימון , 'מנהג כגורם מגשר בין הלכה לבין כלכלה בהלכה היהודית ובהלכה המוסלמית בתקופת הגאונים , ' בתוך : מ ' בן ששון ( עורך , ( דת וכלכלה , ירושלים , תשנ"ה , . 282-279 וראו עוד : קליינמן , סיטומתא , ו . 52-5 על גאון זה ידועים לנו פרטים מועטים . ראו : Jacob Mann , 'Addenda to "The Responsa of the Babylonian Geonim as a Source of Jewish History" ' , 7 e 1 tv . s /; Quarterly Review 11 ( 1920- 1921 ) , 462 ( צוין אצל שמתה אסף ( מהדיר , ( ספר המקצועות , ירושלים , תש . ( ז " מאן , שם , ציין שהיו שני גאונים בשם זה : רב קימוי בן אחאי מפומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן