שער שלישי המנהג בדרכי הקניין: המקורות בספרות התלמודית