פרק שני יכולת ההתנאה בדרכי הקניין

מבוא כפי שנראה במהלך חיבור זה , יש מפוסקי ההלכה האחרונים שביססו את תוקפו המשפטי של קניין סיטומתא - שהוא הקניין הנהוג אצל בני המקום - על יכולת ההתנאה בדיני ממונות , היינו על דין 'מתנה על מה שכתוב בתורה ' ש , ' בדבר שבממון - תנאו קיים . ' פרק זה יוקדש לבחינת יכולת ההתנאה של הצדדים בתחום דרכי הקניין , יברר אם בכלל קיימת יכולת כזו , ואם כן , מה מידתה . א . יכולת ההתנאה בדיני ממונות במקורות התנאיים - משנה , תוספתא וברייתות בשני התלמודים " - מצאנו את ההלכה : ' כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ' . במקורות התנאיים מדובר ב ' מתנה על מה שכתוב בתורה , ' אולם אין ספק שבאופן עקרוני ניתן להתנות בדבר שבממון גם על דינים מדרבנן . שכן , 'האומר אי אפשי בתקנת ו ראו בפרק זה להלן , ליד הערות , 54-51 ולהלן , עמ ' . 124-119 2 משנה , כתובות ט , א ; בבא מציעא ז , יא ; בבא בתרא ח , ה . 3 תוספתא , כתובות ט , ב ; נזיר ב , ב ; גיטין ז , א ; קידושין ג , ) ת-ז על פי מהדורת ליברמן . ( 4 ברייתא , נזיר יא , ע " א ; קידושין יט , ע " ב , והמקבילה בירושלמי , קידושין א , ב ( נט ע . ( ג " 5 על עניין 'מתנה על מה שכתוב בתור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן