פרק ראשון יסודות הקניין: גמירות הדעת ומעשה הקניין

מבוא מטרתו של פרק זה לעמוד על יסודות הקניין במקורות התלמודיים , מהותם וטיבם , כפי שנתבארו בדברי הראשונים והאחרונים . עיוננו יתמקד בניתוח המקורות התלמודיים על פי תפיסתם של הראשונים והאחרונים , ולא בניתוח עצמאי של מקורות אלו . הסיבה לכך נעוצה במגמתו של פרק זה . בהמשך החיבור אעסוק בהרחבה בשאלת הבסיס המשפטי לקניין סיטומתא , שאלה שהעיסוק בה החל , למיטב ידיעתי , בתקופת הראשונים . בדיוננו שם נגלה - כפי שגם היה אפשר לצפות - כי ההבנות של הבסיס המשפטי לקניין סיטומתא , שמעלים חכמי ההלכה , תלויות במידה רבה , אם כי לא באופן בלעדי , בתפיסתם הכללית של אותם חכמים את יסודות הקניין . הדיון ביסודות הקניין מנקודת ראותם של ראשונים ואחרונים , שבפרק זה , נועד אפוא לסייע לנו בהבנה טובה יותר של הבסיס המשפטי לתוקפו של קניין סיטומתא בעיני המפרשים והפוסקים , ראשונים כאחרונים , ובקביעת מיקומו הנכון של קניין זה ביחס למערכת דרכי הקניין . ו נושא יסודות הקניין הוא נרחב ביותר . פרק זה אינו מתיימר למצותו , אלא להציג את השיטות העיקריות בעניין זה בקרב ראשונים ואחרונים . 2 לניתוח עצמאי של המקורות התלמודיים ראו : בן פזי , ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן