תוכן עניינים כללי

מבוא 1 שער ראשון : יסודות הקניין פרק ראשון : יסודות הקניין : גמירות הדעת ומעשה הקניין וו שער שני : התנאה בדרכי הקניין פרק שני : יכולת ההתנאה בדרכי הקניין 39 שער שלישי : המנהג בדרכי הקניין : המקורות בספרות התלמודית פרק שלישי : המנהג בדרכי הקניין : המקורות בספרות התלמודית 53 שער רביעי : הפרשנות לסוגיית סיסומתא בתקופה הבתר תלמודית פרק רביעי : פרשנות הגאונים לסוגיית סיטומתא 77 פרק חמישי : פרשנות הראשונים לסוגיית סיטומתא 83 פרק שישי : פרשנות מרחיבה לדין סיטומתא 99 שער חמישי : הבסיס המשפס לקניין סיסומתא פרק שביעי : הבסיס המשפטי לקניין סיטומתא 113 שער שישי : יישומים של דין 0 יסומתא בפרקסיקות ליצירת קניין והתחייבות פרק שמיני : פרקטיקות לקניית נכסים ולחיזוק התחייבויות עסקיות 143 פרק תשיעי : עסקאות במקרקעין 201 פרק עשירי : כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני 245 פרק אחד עשר : חוזים ו 26 פרק שנים עשר : עסקאות בנכסים עתידיים ' ) דבר שלא בא לעולם 279 (' פרק שלושה עשר : עסקאות בדיבור 319 סיכום ומסקנות 345 לוח מונחים לועזיים 353 ראשי תיבות 363 קיצורים ביבליוגרפיים 365 מפתחות וביבליוגרפיה 387 תקציר באנגלית ix ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן