דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט, ריאליה והיסטוריה

J / JJJJVP ' yj jn הוצאת אועיברסיסת בר-איכ ן רון ש ' קליינמן דרכי קניץ ומנהגי מסוזר במשפט העברי מש , \ ל 9 מאליה והיסטוריה וון שי קל"נמן דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט , מאליה והיסטוריה פרסומי הפקולטה למשפטים 1 הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן