המסע היהודי-ישראלי : שאלות של תרבות ושל זהות

המסע היהודי-ישראלי : שאלות של תרבות ושל זהות

מחבר: אבי שגיא
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: מסורת יהודית; זהות יהודית; תרבות עברית; תודעה יהודית; תרבות ישראלית
מזה למעלה ממאה שנים מתייסרת החברה היהודית בישראל ומתחבטת בשאלות יסוד של זהותה של תרבותה, תוך תנודות מנוגדות ומשלימות בין האתוס העברי החדש המתגבש, לבין האתוסים השונים של היהודי שעוצבו במהלך הדורות - מה מידת מחויבותה של החברה לעבר ולמסורת, ומה משמעותה של מחויבות זו? מהו היחס הראוי בין ערכים ייחודיים לתרבות היהודית לבין ערכים אוניברסאליים המכוננים את המדינה?
המגמות התרבותיות והפוליטיות השונות שהתפתחו בחברה הישראלית, כמו גם הספרות הענפה שנוצרה בישראל בעניין זה, הן אבני דרך במסע הזהות היהודי ישראלי.
הספר מבקש לנתח מחדש את היסודות שעיצבו ושעודם מעצבים את השיח היהודי ישראלי. הוא בוחן את שאלת התשתית כיצד נוהל עד כה השיח על הזהות והתרבות היהודית בישראל, וכיצד ראוי לנהלו. לפיכך, הספר אינו מציע תאוריה או עמדה חלופיות של תוכני הזהות והתרבות בישראל, אלא מתמקד במסגרת בניתוח הבעיות והמלכודות של שיח התרבות והזהות הקיים, ובהצעת חלופות לאופן הדיון.
לספר שלושה שערים -
השער הראשון על הדרת התרבות או - פרידה מישעיהו ליבוביץ.
השער השני ביקורת שיח הזהות היהודי ישראלי, משלים את טענת השער הראשון בביקורת על שיח הזהות היהודי בשלל גילוייו.
בשער השלישי עיון בזהות ובתרבות, מוצגת תפיסה מקיפה של מושגי התרבות והזהות, אשר מספקים מחד תשתית לדיון שנערך בשערים הקודמים, ופותחים מאידך אפשרויות חדשות לדיון. אל הספר
נושא/נושאים: , תרבות, אוכלוסיה וחברה
תוכן הספר:
מכון שלום הרטמן

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  13