פרק ראשון פירושיו של הרב יצחק אבן גיאת למסכת בבא מציעא

עמוד:3

פרק ראשון פירושיו של הרב יצחק אבן גיאת למסכת בבא מציעא ן צירתו הספרותית של הרב יצחק אבן גיאת ( ריצ"ג , ( מגדולי חכמי התורה * בספרד במחצית השנייה של המאה הי"א \ טרם נחקרה דיה . החלק המוכר יותר של יצירתו הם פיוטיו הרבים , של קודש ושל חול , שנתפרסמו במקומות שונים ולוו לעתים בהערות , בביאורים ואף בדיונים קצרים . פירושו לקהלת נדפס אף הוא פעם ופעמיים , ודיברו בעניינו . מיצירתו בהלכה ידוע לנו חלק נכבד מספרו "הלכות כלולות 4 / ' שנדפס לראשונה בשנת תרכ"א . מפירושיו לתלמוד לא הגיע אלינו , עד עתה , דבר שלם , ואף לא קטעים רצופים של ממש . כפי שניווכח להלן , פרקים ב-ג , אבד רובה המכריע של פרשנות התלמוד פרי עטם של חכמי ספרד הקדמונים בני המאות הי"א — הי"ב , וצריכים אנו ללקט מובאות ששרדו בתוך ספרי חכמים אחרים כדי לעמוד על אופייה המיוחד של פרשנותם . מאמר ראשון בנושא שלפנינו כתב פרופ' ש' אסף ( ראה לעיל , הערה , ( 1 וציין לדברי הרב בעל ה"עיטור" בהלכות פסח ( ב , נ ע"ב במהדורת רמ"י ;( "ורבי יצחק 1 מעט מאוד הוא מה שנכתב בעניינו . ראה : יי מרקוס , "די יצחק אבן גיאת , חייו וגורל חבוריו ויצירותיו , " סיני , סז ( תש"ל , ( עמי רנז-רעו . דברים קצרים , אך חשובים , כתב ש' אסף , "ספר הנר לר' יצחק ך גיאת , " תרביץ , ג ( תרצ"ב , ( עמי . 214-213 דיון בקשריו עם רבי שמואל הנגיד ובהשפעה הרבה שנודעה עליו ממנו , ראה ; מי מרגליות , הלכות הנגיד , ירושלים תשכ"ב , עמי ; 40-37 ונחל ק עליו בכל שי אברמסון , אשר ניתח חומר רב במאמרו "מתורתו של רב שמואל הנגיד מספרד , " ספר היובל לסיני , ק ( תשמ"ז , ( עמ' טז-יט , כט-לא , ובמקומות פזורים נוספים שם ; וראה : שי כ"ץ , טי יצחק אבן גיאת — מונוגרפיה , ירושלים תשנ"ה . באיסוף פיוטיו למהדורה מדעית ביקורתית עוסק מ' שמלצר,- ראה מאמרו "יצירתו הפיוטית של די יצחק בן גיאת , " תעודה , א ( תש"ם , ( עמי . 95-89 וראה עוד : אי אשתור , קורות היהודים בספרד המוסלמית , ב , ירושלים תשכ"ו , עמי , 91-89 ובהערות שם . וראה כל מראי המקום הרשומים אצל אברמסון , שם , הערה . 13 2 יי דוד , שירי די יצחק אבן גיאת , 1089-1038 מהדורה טנטאטיבית , ירושלים תשמ"ח ( בשכפול . ( 3 ש' פינס , "לחקר פירושו של אבו אלברכאת על ספר קהלת , " תרביץ , לג ( תשכ"ד , ( עמ' ; 213-198 שי אברמסון , "לפירוש רב יצחק בן גיאת לקהלת , " קרית ספר , נב ( תשל"ז , ( עמ' . 172-156 4 ראה : שי אברמסון , "רב יוסף ראש הסדר , " קרית ספר , כו ( תש"י , ( עמ' , 87 הערה . 47

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר