נתיבי האמנציפציה בפרספקטיבה השוואתית: שלושה מקרי מבחן

עמוד:13

בארצות אירופה השונות . פרויקטים מחקריים אלו התבססו על שיתוף פעולה בין היסטוריונים שכל אחד מהם התמקד בהקשר לאומי ומדינתי מסוים , וניסו להציע מסקנות מתוך ראיית על השוואתית . בעקבות פרויקטים אלו ניתן לקבוע , שמאז ראשיתה לא הייתה האמנציפציה היהודית תהליך בעל אופי אחיד , אפילו לא במרכז אירופה ובמערבה . בהקשר שלנו ניתן אפוא לדבר על "נתיבים של אמנציפציה" Paths ) , ( of Emancipation כשמו של אחד מכרכי המאמרים ההשוואתיים , או אולי אפילו על אמנציפציות במקום אמנציפציה . יתרה מזאת , חשוב להדגיש כי למונח "אמנציפציה " יש היסטוריה סבוכה ומורכבת . ההיסטוריון הגרמני ריינהרט קוזלק , שהציג את ההיסטוריה של מונח זה החל משורשיו הלטיניים ועד לשיח הפוליטי שנערך סביבו בכמה ממדינות אירופה במאה התשע עשרה , טען כי ניתן לדבר על אמנציפציה כ " אקט יחיד של המדינה המעניקה שוויון זכויות , " אך בה בעת גם כ"תהליך ארוך טווח שאמור להוביל לשוויון זכויות באמצעות הסתגלות , הרגלה ( habituation ) ואמנציפציה עצמית . " גרמניה , צרפת והונגריה יכולות לשמש כשלושה מקרי מבחן מעניינים של יהדות האמנציפציה בגלל הגיוון של נקודות המוצא של האמנציפציה היהודית בכל אחת מהן , וכן בגלל דפוסי השיח השונים שפיתחו היהודים בכל אחת מהן בעידן שלאחר מלחמת העולם הראשונה . הנסיבות שבהן התפתחה האמנציפציה בכל אחת ממדינות אלו היו שונות : בכל אחת מהן שררה תרבות פוליטית מורכבת וייחודית בשנות "תור הזהב" של האמנציפציה , וגם בשנות שקיעתה . מדינות אלו נבדלו זו מזו גם בדפוסי היחסים שבין דת למדינה , ואף ביחסי הכוחות בין הקבוצות הדתיות והפוליטיות השונות . האמנציפציה של יהודי צרפת הייתה מושתתת על אתוס מהפכני חילוני ורדיקלי . שאלת מעמדם של היהודים בצרפת , אפילו בשנות השלושים של המאה העשרים , הייתה לפיכך תלויה במידה רבה בחוסנו של אתוס צרפתי זה מול אתוס צרפתי אלטרנטיבי שבמרכזו עמדו קתוליות ושמרנות . בגרמניה , לעומת זאת , הושגה האמנציפציה של היהודים לא באמצעות מהפכה אלא בדרך של רפורמה הדרגתית שהושתתה על ערכים Jacob Katz ( ed . ) , Toward Modernity : The European Jewish Model , New Brunswick 5 & Oxford 1987 ; Jonathan Frankel & Steven J . Zipperstein ( eds . ) , Assimilation and Community : The Jews in Nineteenth-Century Europe , Cambridge 1992 ; Pierre Birnbaum & Ira Katznelson ( eds . ) , Paths of Emancipation : Jews , States , and Citizenship , Princeton 1995 ; Michael Brenner , Vicki Caron & Uri R . Kaufmann ( eds . ) , Jewish Emancipation Reconsidered ; The French and German Models , Tubingen 2003 Reinhart Koselleck , "The Limits of Emancipation , A Conceptual-Historical Sketch " , 6 The Practice of Conceptual Histoiy : Timing History , Spacing Concepts , Stanford 2002 , pp . 248-264 ( הציטוט מעמ י . ( 262

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר