רשימת הקיצורים

עמוד:יב

ZDPV Zeitschriftder deutschen Paldstina-Vereins שנתון שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג . ביבליוגרפיה נבחרת רשימה זאת כוללת ספרי מחקר הנזכרים רבות בספר והמצוטטים בשם מקוצר . אחיטוב , כתובות שי אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , ירושלים תשנ"ג ידין , תורת המלחמה י' ידין , תורת המלחמה בארצות המקרא , רמת גן תשכ"ג Ahituv , Toponyms S . Ahituv , Canaanite Toponyms in An- dent Egyptian Documents , Jerusalem 1984 Borger , Asarhaddon R . Borger , DieInschriften Asarhaddons Konigs von Assyrien , AfO Beiheft 9 , Graz 1956 Borger , Assurba ? 1 ipal R . Borger , Beitrdge zum Inschriften- werk Assurbanipals , Wiesbaden 1996 De Odorico , Numbers M . De Odorico , The Useof Numbers and Quantifications in the Assyrian Royal Inscriptions , SAAS 3 , Helsinki 1995 Eph ' al , Arab . ? I . Eph'al , The Ancient Arabs , Jerusalem 1982 Forrer , Provinzeinteilung E . Forrer , Provinzeinteilung des assyrischen Reiches , Leipzig 1920 Frahm , Sanherib E . Frahm , Einleitung in die Sanherib- Inschriften , AfO Beiheft 26 , Wien 1997 Fuchs , Sargon // A . Fuchs , Die Inschriften Sargons II . aus Khorsabad , Gottingen 1994 Grayson , Chronicles A . K . Grayson , Assyrian and Babylonian Chronicles , Locust Valley 1975

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר