מיוצרים ובונים לבני בלי בית

עמוד:13

למערכת כוחנית פוליטית . הדברים מרובים ומורכבים וההיפנות אליהם תרחיק אותנו כמטחווי דיון מקצועי וממושך מן העניין , שצורך העיסוק בו נראה כה תכוף ודוחק . אציג אפוא - בפשטנות בלתי נמנעת - את הספרות והציונות כשתי הוויות מקבילות , אשר בכל אחת מהן מתארגנים פרטים רבים ומגוונים סביב מוקד כוח או מוקדי כוח אחדים . מתוך אירגון כולל זה מגיעות השתיים למגע זו עם זו . הגורמים הדומינאנטיים בכל אחת מהן מנסים לחזק את עצמם ולהרחיב את תחולת השפעתם על ידי יצירת קשר אמיץ עם מקביליהם שבהווייה האחרת . לעתים מביאים גישושים אלה לבריתות ואף ליצירת קשרים כמעט סימביוטיים , ולעתים הם מביאים דווקא להתנגשויות ולפתיחת פערים בין התרבות לפוליטיקה ואף בתוך התרבות ובתוך הפוליטי קה . מתוך כך מתהווה מעין פרשת יחסים דראמאטית , הנפרשת לנגד עינינו " שלבים שלבים" או פרקים פרקים בבחינת סיפור בהמשכים . המושג "שלבים" הוסגר כאן למרכאות הכפולות כדי לסייגו ולהעמידו בסימן הטנטאטיב יות , שכן לא מדובר בפרקי התרחשות היסטוריים ברורים , מוגדרים היטב מבחינה כרונולוגית ובאים זה בעקבות זה בצורה מסודרת . כמה מן ה"של בים" שבהם נדבר מתרחשים , למעשה , בעת ובעונה אחת . מכל מקום , הבהירות הסכימאטית מחייבת היאחזות ב"שלבים" מפוקפקים כאלה , ולא אמנע ממנה . אקדים עוד לסיפור ה"שלכים" רק שתי הערות נוספות , המצביעות על שניים מן הגורמים הרבים , המעצבים את מתח היחסים בין המימסד הפוליטי למימסד התרבותי בחברות שונות . ציונם מראש של שניים אלה יקל עלינו את הבנת ההתפתחות ההיסטורית שבה אנו מבקשים לעסוק : א . בכל חברה נקבע מתח יחסים זה , בין השאר , על ידי מסורת פנימית מיוחדת , הנושאת עימה מודל היסטורי אידיאלי או נורמאטיבי , הקובע לתרבות את מקומה ה"נכון" במיבנה הכוח של החברה , והמפלס לפניה את אפיקי ההשפעה ה"נאותים" לה . הגורמים ההיסטוריים , שהביאו להיווצרותו של המודל , אינם מענייננו כאן . די אם נציין את השפעתו המתמידה של המודל , שאינה נשחקת לגמרי גם בחלוף הזמנים ובהשתנות הנסיבות , שכן החברה הפנימה אותו והפכה אותו לחלק מתבנית ההתנהגות והמחשבה שלה . כך , למשל , בחברות האנגלו סאקסיות הגדולות לא נודע מעולם למימסד התרבותי משקל ציבורי רב . השפעתו הפוליטית הינה מזערית , וזאת למרות העובדה , שבחברות אלו , ובמיוחד בבריטאניה , צברו המימסדים התרבותיים - הספרות והתיאטרון , למשל - יוקרה עצומה בתחומיהן המיוחדים . יוקרה זו כמעט אף פעם לא תורגמה להשפעה חברתית פוליטית של ממש , ואילו היו המימסדים התרבותיים מנסים לקנות לעצמם השפעה כזאת היה הדבר נחשב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר