תוכן הענינים

עמוד:5

תוכן הענינים פתת דבר 7 מבוא פרק ראשון ו שבועת מודה במקצת במקורות התנאים והאמוראים 11 . . . המושגים "שבועת התורה" ו"שבועת הדיינין " / 11 — לשאלת היחס ביו שבועת מודה במקצת לפרשת השומרים / 14 — לשאלת סוגי הטענה וההודאה / 16 — ההבדל בין בבל וא"י לגבי השבועה . 19 — פרק שני : תופעות שונות בספרות התנאים והאמוראים 22 שינויים בחומר המקורי / 24 — הסיבות להווצרות השיגו 1 בחומר המקורי / 29 — תופעות שונות בקובצי הספרות התלמודית . 33 — בירורי סוגיות פרק שלישי " הודאה ממין הטענה" או "הודאה מן הטענה" 43 פרק רביעי המקור לשיעור הטענה 55 פרק חמישי עירוב פרשיות 66 פרק ששי לקורות המושגים "שוה קתני" ו"דוקא קתני" 86 פרק שביעי " הטוען לחבירו בכדי שמן והודה לו בקנקנים" 105 פרק שמיני " טענו שני מינים והודה לו באחד מהם" — בירושלמי 120 ... פרק תשיעי " טענו שני מינים והודה לו באחד מהם" — בבבלי 135 .... פרק עשירי " אין נשבעין אלא על דבר שבמדה 144 " ... פרק אחד עשר להנחת הבבלי שאין שבועה אס אין ההודאה מגוף הטענה 150 . . פרק שנים עשר השבועה על עבדים ועל שדות 159 נספחים נספח א 173 נספח ב 178 מפתחות מפתח מקורות 184 מפתח ענינים 186 עיקרי המסקנות מבירור הנושא ( אנגלית ) V . . . .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר