ספר תשיעי

עמוד:347

ואתנגד : 'לא ; אה לאלהים כי אנו # נכניענו , ( הוא לא דדה עוד בךנצח ) # - ליט אנכי על המים , על הנהר החוצה מלכותף בגלים עזי ^ טף ! כלום : כחתן "I TT v הנכרי T : הלזה v T - אנכי T בעיניף : •• 20 ? ? v בךאךמתף אנכי , כגר ותו ^ ב באךצף ! מה T א # מתי , אם יונו 1 האם T לא עזנאתני I : כמוהו ? T מה עווני אם עדין בעל העמל לא שמתני ? T — : X :- T T T v ;! יען כי יופיטר זה , # בשמו תתפאר - לא אביף , או להוליד את ילדו : כממזר : - : •• בזנוניו , T : בן v אלקמנה 25 ! TIV I ::- למה T T תקזיקז ? T הורתן ? I : T כזונה , T : כי תקרא : ? !• 1 אל T v אביף ? I או התנכר להוךף , או ממזר תקןךא כל ימיף ' ! ככה דברתי אליו - הוא עין זועמת נעץ בי , T T : - T " •< . • • ? T אץ הוא # ולט באפו עוד - רען בזעם ראמר : ' אין .. ן עזור . ... בלעזוני ! . . . טובה ימיני מבעתים ! : T • • TT : 30 בוא - אנצח בזרועי - ואתה בלשונף תנצחני ' ! רעמד לפני באפו . מה תפארת במלל ? ב # תי לנוס מפניו : את בגדי הירק התפשטתי , בןרועותים צמודות אל חזי אלי לןךב התעצבתי ; כל אברי התמתחו - אגרופי מצפים למלחמת . 35 חפךעפר הוא זורה בכפו לעברי ובן ךגע צבע _ .. צהב יכסה גם אותו , כי עקדתי כמוהו . v- : T T • T פעם יחטף צואךי ופעם תלי החו מלןת , ( י . או יראה . . . כחוטף : •• - v ( I יגי T ח •• אלי מכל T ? עבר . כבד גופי הצילני : לשוא באפו ירדפני . 17 הרקולס זכה לאלמוות אחרי מותו או הילקחו השמימה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר