אם וארץ: רשמים מבית אבא ומבית הנשיא

עמוד:4

Rivka Ravitz MOTHER AND LAND All Rights Reserved Copyright © 2023 by Rivka Ravitz Hebrew Language Copyright Kinneret, Zmora, Dvir — Publishing House Ltd . 2023 © כל הזכויות שמורות © תשפ״ג 2023 רבקה רביץ זכויות בעברית © תשפ״ג 2023 כנרת, זמורה, דביר — מוציאים לאור בע"מ עורכת הספר : נועה מנהיים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . סידור, עימוד, הפקה וקדם-דפוס במפעלי כנרת, זמורה, דביר — מוציאים לאור בע"מ רח' אגוז 6 , פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין 7319900 נדפס בישראל 2023 . Kinneret, Zmora, Dvir — Publishing House Ltd Egoz St . , Hevel Modi'in Industrial Park 7319900, Israel 6 Printed in Israel 2023 מסת"ב 2 - 541 - 574 - 965 - ISBN978 www . kinbooks . co . il

כנרת, זמורה דביר בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר