תוכן העניינים

עמוד:10

3 . 11 היתרונות היחסיים של כלי מדיניות שונים בתנאים של מידע חסר 253 4 . 11 מידע לא סימטרי ותמרוץ יעיל 264 5 . 11 עלויות עסקה ומדיניות סביבתית 270 חלק חמישי : נושאים בכלכלת משאבי טבע 275 פרק שנים עשר : כלכלת משאבי טבע מתכלים 277 1 . 12 מבוא 277 2 . 12 מודל כרייה אופטימלי בהיבט הדינמי של שתי תקופות בלבד 279 3 . 12 כלל הוטלינג להקצאה יעילה של משאב מתכלה עם יותר משתי תקופות 285 4 . 12 האם מחירי המשאבים מתנהגים לפי כלל הוטלינג ? 289 5 . 12 נדירות של משאבי טבע 291 6 . 12 כלכלה של מחזור 293 נספח : הקצאה שווה בין הדורות במודל כרייה של שתי תקופות 296 פרק שלושה עשר : כלכלת משאבי אנרגיה 299 1 . 13 אנרגיה בשימוש האדם 300 2 . 13 אנרגיה חלופית 311 3 . 13 תמריצים כלכליים לעידוד ייצור אנרגיות מתחדשות 317 4 . 13 ביטחון אנרגטי 321 פרק ארבעה עשר : כלכלת משאבי מים 325 1 . 14 בעיית המחסור במים 325 2 . 14 הקצאה יעילה של מים 327 3 . 14 מחירי מים 330 4 . 14 ניהול היצע 338 5 . 14 ניהול ביקושים 339 6 . 14 ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים 339 חלק שישי : נושאים גלובליים 343 פרק חמישה עשר : אוכלוסייה וסביבה 345 1 . 15 אוכלוסייה ובעיות סביבה 345 2 . 15 גידול האוכלוסייה בעולם 347 3 . 15 שינויים דמוגרפיים 351

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר