תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שביעי : שיטות הערכה עקיפות ( העדפה נגלית ) 155 1 . 7 העדפה נגלית — מבוא 155 2 . 7 שיטת עלות ההגעה 156 3 . 7 שיטת המחירים ההדוניים 164 פרק שמיני : שיטות הערכה ישירות ( העדפות מוצהרות ) 171 1 . 8 שיטת ההערכה המותנית 172 2 . 8 הערכה לא שוקית באמצעות מידול הבחירה 185 פרק תשיעי : עלויות תחלואה ותמותה 191 1 . 9 שיטות להערכה כלכלית של נזקי זיהום 191 2 . 9 סימפטומים רלוונטיים עיקריים לתחלואה מזיהום אוויר והמלצות לכימותם המוניטרי 197 3 . 9 ערכם הכלכלי של חיי אדם 202 נספח 1 . 9 : העברת תועלות 207 נספח 2 . 9 : המלצות הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב בנוגע לעלויות הכלכליות של סימפטומים בריאותיים הקשורים לזיהום אוויר 209 חלק רביעי : מדיניות סביבתית 213 פרק עשירי : מדיניות סביבתית בתנאי ודאות 215 1 . 10 קריטריונים לבחירה בכלי מדיניות 215 2 . 10 משפט קוז 217 3 . 10 יעילות כלכלית כקריטריון מדיניות להפחתת זיהום 221 4 . 10 פיקוח ישיר ככלי מדיניות להשגת מטרות סביבתיות 226 5 . 10 שימוש בתמריצים כלכליים 228 6 . 10 תמריצים כלכליים במצב של קיום מספר פירמות מזהמות באותו אזור 236 7 . 10 מדיניות סביבתית במצב שבו לא קיים פיזור אחיד של מקורות הזיהום ביחס לאזור הנפגע 243 8 . 10 ניתוח השוואתי של כלי המדיניות השונים 246 נספח : דוגמה להשפעת תמריצים כלכליים במציאות שבה קיימים שני מקורות זיהום 248 פרק אחד עשר : מדיניות סביבתית בתנאים של מידע חסר 251 1 . 11 קשיים בקביעת מטרות סביבתיות במצב שבו המידע אינו מושלם 251 2 . 11 גישות שמתבססות על עיקרון הזהירות המונעת כאשר המידע אינו מושלם 252

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר