בן־גוריון והחוקה

עמוד:4

Nir Kedar BEN - GURION AND THE CONSTITUTION All Rights Reserved Copyright © 2015 by Nir Kedar Hebrew Language Copyright Kinneret, Zmora - Bitan, Dvir – Publishing House Ltd . 2015 © Bar - Ilan University Press & כל הזכויות שמורות © תשע"ה 2015 ניר קידר זכויות בעברית © תשע"ה 2015 כנרת, זמורה-ביתן, דביר — מוציאים לאור בע"מ והוצאת אוניברסיטת בר-אילן המחקר לספר זה ( מס' 07 / 761 ) זכה בתמיכת הקרן הלאומית למדע עורכת הספר : תמי צ'פניק מפיקה אחראית : גלית גינסברג-גולדרייך אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . הכנה לדפוס : חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ סידור, עימוד והפקה במפעלי כנרת, זמורה-ביתן, דביר — מוציאים לאור בע"מ רח' ההגנה 10 , אור יהודה 6022410 נדפס בישראל תשע"ה . Kinneret , Zmora - Bitan , Dvir — Publishing House Ltd Hahagana St . , Or Yehuda 6022410, Israel 10 Printed in Israel 2015 מסת"ב 4 - 981 - 552 - 965 - ISBN978 www . kinbooks . co . il www . biupress . co . il

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר