הקדמה

עמוד:13

31הקדמה המובהק היה דוד בן-גוריון . בכך נבדלה גישתם מזו של מנהיג מפלגתם שפירא, שנמנה עם בעלי הקו המדיני המתון ביותר בממשלות ישראל . בכל זאת עלה בידו של שפירא לכוון את מדיניותה של הציונות הדתית על פי גישתו . הדבר התאפשר הודות למעמדו הדומיננטי בתנועה ובזכות התמיכה שקיבל בדרך כלל משריה האחרים של הציונות הדתית בממשלה . יתר על כן, למפא״י עצמה לא היה קו עקיב ברור ומוסכם בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון, והדבר אפשר לעתים לשרי המפד״ל להכריע בחילוקי דעות בממשלה בנושאים אלה . שלא כדעה הרווחת, גישתם של נציגי הציונות הדתית בממשלות ישראל בתחום המדיני והביטחוני לא הייתה על כן בגדר ׳היגררות׳ אחר עמדותיה של מפא״י בתחום זה . גם ההנחה בדבר השפעתה המכרעת של מלחמת ששת הימים על תהליכי ההקצנה הפוליטית בציבור הציוני דתי טעונה הסתייגות . אכן, המלחמה השפיעה מאוד על התמורות שחלו בגישתם של חוגים רחבים בציונות הדתית בנושא המדיני-ביטחוני, ואולם נקודת המפנה המכרעת הייתה לא המלחמה עצמה . קודם כול, בציבור הציוני דתי הסתמנו נטיות להקצנה פוליטית עוד לפני פרוץ מלחמת ששת הימים . נוסף על כך, גם לאחר המלחמה לא השתקפו התמורות האלה במדיניותה של המפד״ל . מכאן שהיה פער ניכר בין נטיות והלכי רוח שרווחו בציבור הרחב של הציונות הדתית ובין המדיניות האופרטיבית שהתוו מנהיגי התנועה, ובראשם שפירא . פער זה היה נעוץ במידה רבה במאפיינים של תהליכי קבלת ההחלטות במפלגות הציונות הדתית . למנהיגות הפוליטית הבכירה של מפלגות אלה היה בדרך כלל מרחב ניכר של חופש פעולה בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון . חברי מפלגה מן השורה ואף רבים מפעיליה וחברי מוסדות ההנהגה שלה לא שותפו למעשה בקבלת החלטות בנושאים אלה, והדבר עשוי להסביר את חוסר המעורבות שיוחס למפלגות הציונות הדתית בעניינים שחרגו מסוגיית הדת והמדינה . בציבור הציוני דתי היו שלא השלימו עם הבלעדיות של ההנהגה הפוליטית בראשות שפירא בעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של התנועה, והם הביעו את תרעומתם על כך במוסדות התנועה ובביטאונים שלה, בייחוד בעיתונה היומי הַצֹּפֶה . ואולם מאז השנים הראשונות למדינה, שאז ביסס שפירא את מעמדו כמנהיגה המוכר של הציונות הדתית, בדרך כלל עלה בידיו להשליט את הקו המדיני שנקט על התנועה שבראשותו . שפירא שמר על מעמדו הדומיננטי בציונות הדתית עד פטירתו בשנת 1970 . לפיכך, אף שמלחמת ששת הימים הרחיבה מאוד את שורותיהם של תומכי הקו הנִצי בציונות הדתית, שדגלו בעמידה בלתי מתפשרת על שלמות הארץ – כל עוד עמד שפירא בראש

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר