כחומה עמודנה

מתוך:  > כחומה עמודנה

עמוד:4

Dana Olmert “A Barricade of Mothers ” Mothers of Soldiers in Israeli Zionist Culture and Literature MIGDARIM ( genders ) SERIES Editorial Board : Hannah Naveh, Hanna Herzog Migdarim is a peer - reviewed academic publication series עריכה מדעית : חנה נוה עיצוב העטיפה : רוני בלוסטוקי ה�פר רואה אור ב�יוע בית ה�פר למדעי התרבות באוניבר�יטת תל אביב אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ) לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מ�ת"ב 2 - 0875 - 02 - 965 - 978 ISBN © All rights reserved By Tel - Aviv University and by Hakibutz Hameuchad Publishing House Printed in Israel 2018 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד ולאוניברסיטת תל-אביב הדפסה : דפוס חדקל , תל-אביב תשע " ט אתר ההוצאה www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר