1 מערכת החשבונאות הפיננסית

עמוד:12

מערכת החשבונאות הפיננסית היא למעשה מערכת אספקת מידע רלוונטי ואמין למשתמשים לצורך קבלת החלטות כלכליות . אספקת המידע נעשית , כאמור , בעזרת ארבעת הדוחות הכספיים העיקריים ( המאזן , דוח רווח והפסד , דוח על תזרימי המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי ) . בנוסף , הדוחות הכספיים כוללים מגוון רחב של ביאורים . ביאורים אלה כוללים מידע על צורת המדידה של כל פריט בדוחות הכספיים , על אומדנים ששימשו במדידת הפריטים בדוחות הכספיים ועל הרכבם . טעות נפוצה היא להתמקד בדוחות הכספיים העיקריים ללא לימוד שיטתי של הביאורים . דומה הדבר לאדם המנסה להרכיב רהיט של איקאה אך ורק על סמך תמונת הרהיט , ללא לימוד שיטתי של הוראות ההרכבה . על קורא הדוחות הכספיים לקרוא בעיון את הביאורים כדי להבין כיצד נמדדו והוצגו הדוחות הכספיים . לצורך הגברת האמינות של הדוחות הכספיים בעיני המשתמשים , קיימת חובת ביקורת חיצונית עליהם . תהליך הביקורת מבוצע באופן פרטני על הדוחות הכספיים השנתיים , ובמידה פחותה יותר ( סקירה ) במקרה של דוחות כספיים רבעוניים . תהליך הביקורת על הדוחות הכספיים השנתיים ותהליך הסקירה המבוצע על הדוחות הכספים הרבעוניים מבוצע אך ורק על ידי רואי חשבון ( . ( Certified Public Accountants תפקידם של רואי החשבון , אשר יוחד להם בחוק רואי חשבון , הוא לחוות דעה האם הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ומשקפים את הפעילות הכלכלית של העסק . מערכת החשבונאות הפיננסית כפופה למערכת של תקנים הקובעים במידה רבה כיצד יש למדוד ולדווח כל פריט בדוחות הכספיים . מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע כלכלי על העסק : תפקיד המאזן הוא לספק מידע לגבי המצב הכספי ליום נתון ( המאזן כולל נתונים על נכסים , התחייבויות והון הבעלים ) . תפקיד דוח הרווח וההפסד הוא לספק מידע על תוצאות הפעולות לתקופה נתונה ( דוח רווח והפסד כולל נתונים על הכנסות , הוצאות , רווחים והפסדים במהלך התקופה ) . תפקיד הדוח על תזרימי המזומנים של העסק לספק מידע על תנועת המזומן בעסק ( דוח תזרים המזומנים כולל נתונים על תקבולים ותשלומים במהלך התקופה ) . הדוח על השינויים בהון העצמי כולל מידע מפורט על הרכב ההון העצמי והשינויים בו ( דוח על השינויים בהון כולל נתונים על גיוסי הון , רווח נקי ותשלומי דיבידנד במהלך התקופה ) .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר