1 מערכת החשבונאות הפיננסית

עמוד:11

האכיפה של כללי החשבונאות והדיווח גם היא כפופה לחקיקה ראשית ומשנית ומבוצעת על ידי רשויות סטטוטוריות ( רשויות המוקמות על פי חוק – רשות ניירות ערך , רשות המסים , רשות החברות הממשלתיות ) . פרק זה ידון , בין היתר , בתהליך היצירה והאכיפה של כללי החשבונאות והדיווח המקובלים . . 2 מטרת הדוחות הכספיים שוויו של עסק נגזר מיכולתו לייצר תזרימי מזומנים בעתיד , ומאי הוודאות של אותם תזרימי מזומנים . זו הסיבה שהחלטות כלכליות מתבססות תמיד על הערכה באשר ליכולתו של העסק להניב תזרימי מזומנים בעתיד , ובאשר לעיתוי והוודאות של אותם תזרימי מזומנים . מידע ממוקד לגבי המצב הכספי , הביצועים הכספיים ותזרימי המזומנים של העסק מסייע בידי המשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את הכמות , העיתוי ואי הוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים ( . ( Quantity , Timing and Uncertainty of Future Cash Flows המערכת החשבונאית ( או מערכת הדיווח הכספי ) היא מערכת מידע עסקית האוספת , רושמת , מקטלגת ומציגה נתונים על עסקאות כלכליות . תפקידה לספק מידע שימושי למגוון רחב של מקבלי החלטות בתוך העסק ( לדוגמא , מנהלי החברה ) ומחוצה לו ( לדוגמא , משקיעים במניות ונותני אשראי ) , וכן להראות את תוצאות ניהול המשאבים שהופקדו בידי ההנהלה . הצגת המידע למשתמשים נעשית בעזרת ארבעה דוחות כספיים עיקריים : דוח על המצב הכספי ( מאזן ) , דוח על תוצאות הפעולות ( דוח רווח והפסד ) , דוח על תזרימי המזומנים ( דוח על תזרימי מזומנים ) ודוח על השינויים בהון העצמי ( דוח על השינויים בהון העצמי ) . נהוג לחלק את המערכת החשבונאית לשני חלקים עיקריים : מערכת החשבונאות הפיננסית ( Financial Accounting System ) ומערכת החשבונאות הניהולית ( Managerial . ( Accounting System מערכת החשבונאות הפיננסית מיועדת לדיווח כספי לגורמים חיצוניים , כגון ציבור המשקיעים במניות , נותני אשראי ( בנקים , מחזיקי איגרות חוב , ספקים ) ורשויות שלטוניות , כגון רשות המסים , הרשות לניירות ערך ורשות החברות הממשלתיות . מערכת החשבונאות הניהולית , לעומת זאת , מיועדת לצורך קבלת החלטות בתוך העסק , כלומר בעיקר למנהלים וחברי דירקטוריון . לדוגמא , החשבונאות הניהולית תספק מידע לצורך תמחור מוצרים ומדידת רווחיות של כל מוצר או כל חלק בעסק . ספר זה מתמקד אך ורק במערכת החשבונאות הפיננסית .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר