תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים 1 מערכת החשבונאות הפיננסית 7 2 מבנה הדוחות הכספיים 47 3 ניתוח עסקאות בחשבונאות 73 4 חשבונאות על בסיס מצטבר 93 5 נכסים שוטפים 125 6 מלאי ועלות המכירות 149 7 הכרה בהכנסה 183 8 נכסים קבועים 215 9 רכוש קבוע – סוגיות מיוחדות 249 10 רכוש בלתי מוחשי 279 11 התחייבויות 297 12 הטיפול החשבונאי בעסקאות חכירה 355 13 הטיפול החשבונאי בהפרשות , התחייבויות תלויות והטבות לעובדים 379 14 הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה 417 15 דוח תזרים מזומנים 455 16 הון קרנות ועודפים 507 17 השקעות בניירות ערך של תאגידים אחרים 549 18 מבוא לניתוח דוחות כספיים 603

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר