תוכן העניינים

מבוא 7 פרק ראשון : בין אתיקה של חמלה לאתיקה של צדק 15 פרק שני : אתיקה של נאמנות לנראה 68 פרק שלישי : בין אהבה לפוליטיקה של ריבונות 107 פרק רביעי : ריבונות האב או נסיגתו : בין עקדה למיתוס של אדיפוס 137 פרק חמישי : האמונה כפיתוי : בין העזה לנסיגה 165 פרק שישי : סוד ההוויה ועיצוב התרבות העברית החדשה : דוד מלץ בין ברנר ובובר 271 אפילוג : בשבח הסובייקט 298 רשימת מקורות 302 מפתח נושאים ושמות 317  אל הספר
הקיבוץ המאוחד