מפתחות

מפתח המקורות * א . מקרא וספרות חז"ל מקרא בראשית כב , יא 125 כט , יח 163 שמות כו , ט 13 כט , כו 103 טו , כג 192 כג , כ 163 במדבר ה , יח 192 כ , י 163 דברים יא , טו 193 משנה ה , ד 198 טאה סוף פרק ד 47 יבמות י , ב * 42  אל הספר
מוסד ביאליק