רשימת מקום פרסומם הראשון של פרקי הספר

פרק ראשון קובץ על יד , י ( תשמ"ב , ( עמ' . 72-59 פרק שני קרית ספר , מו-מז ( תשל"א-תשל"ב , ( עמ' , 322-318 , 146-136 ; 553-541 קובץ על יד , סח , ח ( תשל"ו , ( עמ' . 185-167 פרק שלישי קרית ספר , מג-מה ( תשכ"רו-תש"ל , ( עמ' , 435-429 , 126-119 . 576-569 פרק רביעי גלות אחר גולה , ספר היובל לכבוד פרופ' ח' ביינארט , ירושלים תשמ '' דו , עמ' . 195-165 פרק חמישי מוריה , יט [ ה-ו ] ( כסלו תשנ"ד , ( עמ' ז-יב . פרק שישי ספר היובל לכבוד פרופ' י' תשבי , ירושלים תשמ"ו , עמ' . 394-385 פרק שביעי פעמים , 47-46 ( אביב תשנ '' א , ( עמ' ו-75 . 9 פרק שמיני קרית ספר , סג ( תש"נ-תשנ"א , ( עמ' . 1330-1329 פרק תשיעי סיני , סז ( תש"ל , ( עמ' רעז-רפב . פרק עשירי קרית ספר , נה ( אלול תש"ם , ( עמ' . 791-787 פרק אחד עשר תרביץ , סד ( תשנ"ה , ( עמ' . 400-395 פרק שנים עשר ספר היובל לכבוד פרופ' שאול ליברמן , הרצאות ביום עיון לכבודו מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , ירושלים תשמ"ג , עמ' . 224-214 פרק שלושה עשר קרית ספר , נ ( תשל"ה , ( עמ' . 336-325 פרק ארבעה עשר שנתון המשפט העברי , א ( תשל"ד , ( עמ' . 372-353 פרק חמי...  אל הספר
מוסד ביאליק