רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

אורבך , בעלי התוספות א"א אורבך , בעלי התוספות , א-ב ירושלים תש"ם . ' אלבוגן , התפילה י"מ אלבוגן , התפילה בישראל בהתפתחותה בישראל ההיסטורית , תרגם י' עמיר , ערך י' היינימן , תל אביב תשל"ב . בן ששון , הקהילה מ' בן ששון , צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם : קירואן , 1057 — 800 ירושלים תשנ"ז . גינצבורג , ביאורים ל' גינצבורג , ביאורים וחידושים בירושלמי , א-ד , ניו וחידושים בירושלמי יורק תש"א . גינצבורג , גאוניקה ל' גינצבורג , גאוניקה , ב , ניו יורק . 1909 גרוסמן , חכמי אשכנז א' גרוסמן , חכמי אשכנז הראשונים , ירושלים תשמ"א . גרוסמן , חכמי צרפת א' גרוסמן , חכמי צרפת הראשונים , ירושלים תשנ"ה . דנציג , מבוא להלכות נ' דנציג , מבוא לספר הלכות פסוקות , ניו יורק וירושלים פסוקות תשנ"ג . ליברמן , הירושלמי ש' ליברמן , הירושלמי בפשוטו , ירושלים תרצ"ה . כפשוטו תא שמע , הלכה , י' תא שמע , הלכה , מנהג ומציאות באשכנז , מנהג ומציאות , 1550-1000 ירושלים תש"ס . תא שמע , י' תא שמע , הנגלה שבנסתר : לחקר שקיעי ההלכה הנגלה שבנסתר בספר הזוהר , מהדורה שנייה מורחבת , תל אביב תשס"א . תא שמע , הספרות י' תא שמע , הספר...  אל הספר
מוסד ביאליק