פרק תשעה־עשר הרמב"ם בין עדות עצמו לדברי פרשניו

א ה ופעת בנוסחו ספרו העברי הגדול ' הוא של פרופ מאורע ' יצחק ספרותי טברסקי נכבד . " מבוא הספר למשנה מוכר תורה היטב לרמב בנוסחו "ם" המקורי , באנגלית , שנתפרסם לפני כעשר שנים , ואף על פי כן אינו דומה מי שקורא בו בלבושו העברי לקורא אותו במקורו האנגלי . לבד מכמה הוספות וחידושים שנקבעו בנוסח העברי , המשווים לו ערך מוסף , הרי נעקר מתוכו אותו נופך מטריד הכרוך בשימושה של שפה שהיא זרה לנושא המחקר שהמחבר עסוק בו . נופך זה יוצר על פי רוב ריחוק מסוים , ומטה את דעת הקורא , ולעתים אף את דעת המחבר , מעיקר הדבר הנאמר אל צורות חיצוניות של לשון וסגנון . עתה , משהכל נתון לנו בשפתו של הרמב"ם עצמו , נתחדש המגע הישיר והחיוני שבין דברי המחקר לבין גוף דברי הרמב"ם , והדברים שמחים ומאירים . שישה פרקים לספר , וזה עניינם ו הפרק הראשון עוסק ב"משנה תורה" כפי שהוא מצטייר בעיני הרמב"ם עצמו , בהקדמותיו ובאיגרותיו השונות . בשבעים וחמישה עמודים גדושים בחומר מפורט ומתועד , סוקר המחבר כיצד ראה הרמב"ם את ספרו מבחינת מטרותיו ותכונתו , מניעיו ומגמתו , רושם את המקורות שעמדו לשימושו על פי דברי עצמו , מתאר את הרקע הספרותי וההלכת...  אל הספר
מוסד ביאליק