פרק שני יצירתו הספרותית של רבנו יוסף הלוי אבן מיגאש

א . פירושו לתלמוד ו מאיר מגדולי הלוי תלמידיו ור' ברוך של בר רב ' יצחק יצחק . בר ור' ' יוסף יעקב הלוי נ = הרי בר "ף [ ' מאיר היו ר אבן ' יוסף מאגש בר' נולד באדר ראשון שנת דתתל"ז . [ 1077 = ] והיה ר' מאיר אביו תלמיד חכם ונשוא פנים ... ומנערותו של רב יוסף הלוי היה מכיר בו ר' יצחק בר' ברוך [ אלבליה ] שאדם גדול היה בחכמה , והיה משתדל לר' מאיר ללמדו ביום ובלילה , שהיו שניהם אוהבים זה את זה כנפשותם ר' יצחק בר' ברוך ור' מאיר הלוי אבן מיגאש . וכשנכנס רב יצחק אלפאסי לספרד ונתיישב באליסאנה הלך ר' יוסף הלוי אליו ממדינת אשביליא והוא כבן י"ב שנה ועמד לפניו כי"ד שנה לקרוא יומם ולילה והיה לו לרב יצחק בן נבון והגדילו בחכמה וסמכו קודם פטירתו , וכתב לו ספר שאפילו בדורו של משה לא אשתכח כותיה , דאילו בדורו של משה כתיב "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים" וכתיב בתריה "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים" ואילו נבונים לא כתיב בהו , והוא חכם ונבון . ולאחר פטירת רב יצחק ישב רב יוסף הלוי על כסאו מסיון דתתס"ג עד אייר דתתק"א , ל"ח שנה . ובכולם היתה תורתו אומנתו וטבעו יוצא מספרד עד מצרים ועד בבל ובכל הארצות ...  אל הספר
מוסד ביאליק