פרק ראשון פירושיו של הרב יצחק אבן גיאת למסכת בבא מציעא

ן צירתו הספרותית של הרב יצחק אבן גיאת ( ריצ"ג , ( מגדולי חכמי התורה * בספרד במחצית השנייה של המאה הי"א \ טרם נחקרה דיה . החלק המוכר יותר של יצירתו הם פיוטיו הרבים , של קודש ושל חול , שנתפרסמו במקומות שונים ולוו לעתים בהערות , בביאורים ואף בדיונים קצרים . פירושו לקהלת נדפס אף הוא פעם ופעמיים , ודיברו בעניינו . מיצירתו בהלכה ידוע לנו חלק נכבד מספרו "הלכות כלולות 4 / ' שנדפס לראשונה בשנת תרכ"א . מפירושיו לתלמוד לא הגיע אלינו , עד עתה , דבר שלם , ואף לא קטעים רצופים של ממש . כפי שניווכח להלן , פרקים ב-ג , אבד רובה המכריע של פרשנות התלמוד פרי עטם של חכמי ספרד הקדמונים בני המאות הי"א — הי"ב , וצריכים אנו ללקט מובאות ששרדו בתוך ספרי חכמים אחרים כדי לעמוד על אופייה המיוחד של פרשנותם . מאמר ראשון בנושא שלפנינו כתב פרופ' ש' אסף ( ראה לעיל , הערה , ( 1 וציין לדברי הרב בעל ה"עיטור" בהלכות פסח ( ב , נ ע"ב במהדורת רמ"י ;( "ורבי יצחק 1 מעט מאוד הוא מה שנכתב בעניינו . ראה : יי מרקוס , "די יצחק אבן גיאת , חייו וגורל חבוריו ויצירותיו , " סיני , סז ( תש"ל , ( עמי רנז-רעו . דברים קצרים , אך חשובים , כתב ש...  אל הספר
מוסד ביאליק