הזנחה והרס בבית הקברות; מראה המקום לפני השיפוץ ב־9ם20