השדרה במבט מאנדרטת המייסדים לכיוון ררוי אלנבי, בתצלום משנות ה־ם9