מגידוביץ על סוסו מבקר בארור מאתרי הבנייה בתל אביב. ראשית שנות העשרים כנראה