קולנוע יקסםי בתל אביב, שהוסב במרס 1949 לבניין הכנסת הזמנית, לפני המעבר לירושלים בסוף דצמבר