תל אביב בראשיתה; מודדים בחולות, כנראה באזור אחוזת בית. 910ו