תוכן עניינים

הקדמה אלישע אפרת / פתח דבר 17 יוסי גולדברג / תל אביב כעיר מטרופולינית 2011-1949 29 צילומי אוויר של תל אביב 33 אלישע אפרת / קווי יסוד בבניינה ובהתפתחותה של תל אביב 47 מרדכי נאור / נבחרי העם בתל אביב 55 תמונות נדירות מהכנסת בתל אביב 59 רות מגידו חצרוני / יהודה מגידוביץ - האדריכל הראשון של תל אביב 73 אלי שילר / שדרות רוטשילד - 'הריאה הירוקה' וחוט השדרה של תל אביב 89 שולה וידריך / לתולדות בית הכנסת הגדול ותכנונו 93 אמנון בר אור / שיקום שרונה בדרום הקריה - נקודת מפנה בתחום השימור בארץ 99 יוסי גולדברג 75 / שנה לנמל תל אביב - הנמל העברי הראשון 113 הניה מליכסון / בית הקברות ברחוב טרומפלדור לראשוני תל אביב  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל