גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ב תשס"ו

גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה גנזי שנתון לחקר קדם • • הגני ו זה כיו ב תשס " ו העורך ירחמיאל בהדי עורך משנה דוד סקליו University of Waterloo THt FKICDBCRC . ועדת המערכת : חגי בן שמא' ( האוניברסיטה העברית בירושלים , ( מנחם בן ששון ( האוניברסיטה העברית , ( ירחמיאל ברוח ( האוניברסיטה העברית , ( דוד סקליר ( מכון בן צבי )  אל הספר
מכון בן-צבי