קיצורים ביבליוגרפיים

אאורבך , השפה הספרותית E . Auerbach , Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spaetantike und im Mittelalter , Bern 1958 = Literary Language and Its Public in Late Latin and Antiquity ( tr . by R . Manheim ) , London 1965 אבו אלבקא אלג'עפרי . אלרד עלא אלנצארא ( התשובה ל [ טענות ] הנוצרים , ( מהדורת מחמד מחמד חסאנין , קהיר 1988 / 1409 ( ראה גם להלן : ואךדן האם , פולמוס ) J _ _> JI <( _ £ _ LJL JI ? 11 ~> ll < J _ J j JLo ^ LLJJI J- J / ^ ^ I וי c $ j ' - " אבו אלפתח אלסאמרי , כתאב אלאיאם ( ספר תולדות הימים , ( מהדורת 1865 1 "nn , E . Vilmar 18 I I J-1 I j » l _ 1 VI <__) L 1 ^ 1 ^ j-0 LuJI ( j 111- > ll i \ ( 3-1 rr Lf ( eLV I { j * . » JJLJ [ A «_ JJLL II ) J * אבו אלפדא , היסטוריה ( קיצור תולדות Abulfedae , Historia Anteislamica — ( nwmn Arabica , H . O . Fleischer ( ed . ) , Lipsiae 1831 * ' ' ? I י ^ ^ ( p I Id / I Q _ l I (_ j _ l _ C יי yjuj LJ I « J t l _ j * ? ** אבות דרבי נתן מהדורת שכטר , וינה . 1887 וראה גם : סלדריני , אבות דרבי נתן אבל , נצרות A . Abel , Le Livre...  אל הספר
מוסד ביאליק