הערות

פרק ראשון : הרטוריקה של מגילת איכה . 1 'קינה שומרית Sumerian Lamentation , S . N . Kramer ( tr . ) , in James B . Pritchard ( ed . ) , : ' Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament , Princeton , NJ : Princeton University Press , 1969 , pp . 611-619 . 2 שלושה יסודות להנחה שלי בעמודים אלה : ( א ) אם כי קרוב לוודאי שפרקי ספר איכה נכתבו בידי מחברים שונים , ( ב ) ניתן להבחין בכך שכל פרק הוא יחידה בפני עצמה , ואפשר לטפל בו כבמכלול עקיב , פרי עבודתו של מחבר עיקרי אחד , וכן ( ג ) מבנה הספר כולו ותכנונו הם תוצאה של תוכנית מערכתית מכוונת . Chayim Cohen , 'The "Widowed" City' , The Gaster Festschrift , Journalof the Ancient . 3 Near East Societyof Columbia University , V ( 1973 ) , pp . 75-81 . 4 מחלוקת זו זכתה לסיכום תמציתי וטוב בספר של Delbert R . Hiiiers , The Anchor Bible : Lamentations , Garden City : Doubleday , 1972 , pp . 61-65 . 5 הילרס ( שם , ( עמ' . 73 , 64 ראה גם המושג 'אישיות נזילה' אצל Robert Gordis , The Song of Songs and Lamentations , New York : Ktav , 1974 , pp . ...  אל הספר
מוסד ביאליק