מול הנאציזם העולה: משמעותו ההיסטורית של המפנה בגרמניה בראי העיתונות היהודית

עם עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה החלו דוברים יהודים צרפתיים להתמודד עם שאלת מהותה של התפתחות מאיימת חדשה זו . כמו במקומות אחרים ובכללם גרמניה עצמה הביעו בתחילה דוברים יהודים צרפתיים את התקווה שהשלטון הנאצי הוא תופעה בת חלוף , ממשלה שעתידה ליפול עד מהרה כמו שנפלו קודמותיה 17 לדיון על מדיניות הניטרליות של ממשלת בלום במלחמת האזרחים בספרד ראו Jackson , The ; Popular Front , pp . l 89-208 ובר ( לעיל הערה , ( 7 עמ י . 169-166 וראו גם את מאמרו של שארל בלוך , "צרפת , גרמניה ומדיניות המעצמות בתקופת מלחמת האזרחים , " זמנים 22 / 23 ( סתיו , ( 1986 עמ י . 117-104 Paul Farmer , France Reviews its Revolutionary Origins : Social Politics and 18 . Historical Opinion in the Third Republic , New York 1963 , pp . 86-109 , 1 14-115 וראו דיון על תפיסת המהפכה הצרפתית בתקופת הרפובליקה השלישית גם אצל Robert Gildea , , The Past in French History , New Haven & London 1994 פרק שביעי . David Carroll , French Literary Fascism , Nationalism , Anti-Semitism and the 19 Ideologyof Culture , Princeton 1995 , p...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי