פרק ראשון בחיפוש אחר פשר לשבר

בתקופת רפובליקת ויימר - שנות העשרים וראשית שנות השלושים של המאה העשרים - נקלעו יהודי גרמניה למצב מורכב ורב פנים . מחד גיסא נדמה היה שהמשטר החדש מביא לראשונה למימוש שאיפתם לאמנציפציה מלאה . גרמניה הייתה לרפובליקה דמוקרטית , ומגוון של מסגרות , כמו האקדמיה והשירות הציבורי , שהאפשרות להשתלב ולהתקדם בהן הייתה עד אז סגורה בפני היהודים , נפתחו בפניהם . מאידך גיסא נאלצו היהודים להסתגל לדפוסיה החדשים של הפוליטיקה הגרמנית , שהפכה אמנם להיות דמוקרטית וחופשית יותר , אך בה בעת אלימה ומקוטבת יותר ' . מעבר לכך , תקופת רפובליקת ויימר - ובעיקר שנותיה הראשונות , עד להתבססותה היחסית ב , 1924 וכן שנותיה האחרונות עד לנפילתה ולעליית המשטר הנאצי - התאפיינה בעלייה ניכרת בהיקפה ובחומרתה של האנטישמיות הגרמנית , תופעה שמטבע הדברים תפסה מקום חשוב בשיח הציבורי של יהודי גרמניה . הספרות על תולדות הרפובליקה היא עצומה , ואין מקום לפרטה כאן . ראו כדוגמה בלבד Eberhard Kolb , The Weimar Republic , London 1988 ; Detlev K . Peukert , The . Weimar Republic : The Crisisof Classical Modernity , London 1991 על מורכבותו של מצב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי