בין לאומיות לטרנס־לאומיות: אתגר ההיסטוריה היהודית ההשוואתית

נקודת המוצא של ספר זה היא השוואתית , ויסודה בניסיון להצביע על הדומה והשונה בתהליכי ההתמודדות של יהודי שלוש ארצות האמנציפציה שנידונות בו עם אתגר עיצוב הזהות והזיכרון היהודי מול עליית הפשיזם . עם זאת , מיקודו של הדיון בהקשר הקונקרטי של כל אחת משלוש הקהילות שמדובר בהן ועיגונו בממצאי המחקר שעסק בשאלות ייצוגי העבר בסביבת הרוב הלא יהודית בכל אחת ממדינות אלו חייבו דיון נפרד בכל אחד מהמקרים . הספר יחולק לפיכך לשלושה חלקים - הראשון יעסוק בגרמניה , השני בצרפת והשלישי בהונגריה . כל אחד מהחלקים יכלול שני פרקים שיבחנו את התמודדותה של אחת משלוש הקהילות עם משבר זה תוך התייחסות נרחבת לגיוון הפנימי ולשםעים הפוליטיים הפנימיים שאפיינו קהילה זו . הדיון בגרמניה יחל בשלהי תקופת רפובליקת ויימר , יתמקד ברובו בשנותיו הראשונות של השלטון הנאצי ויסתיים בשלהי , 1938 המועד שבו נסגרו העיתונים וכתבי העת היהודיים על ידי המשטר הנאצי . ביחס לצרפת יחל הדיון בהתייחסותם של דוברים יהודים למפנה הפוליטי בגרמניה ויסתיים בהתייחסות לקולות האחרונים שעלו בעיתונות היהודית 39 על התמורה בעיתונות היהודית בהונגריה בשנים האלו ראו גיא מי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי