נתיבי האמנציפציה בפרספקטיבה השוואתית: שלושה מקרי מבחן

מאז שנות השמונים של המאה העשרים הופיעו מספר ספרים שניסו להתמודד בראייה השוואתית עם שאלת אופיין של ההשכלה , המודרניזציה והאמנציפציה של היהודים 2 למבט בולל על תולדות היהודים בצרפת המודרנית ראו למשל Paula E . Hyman , The Jews . of Modern France , Berkeley , Los Angeles & London 1 998 וכן ראו Pierre Birnbaum ( ed . ) , Histoire polilique des Juifs de France , Paris 1990 ; Frances Malino & Bernard Wasserstein ( eds . ) , The Jews in Modern France , Hanover , NH 1985 3 למבט כולל על תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה ראו למשל מיכאל מאיר ( עורך , ( תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה , א-ב , ירושלים תשס '' א ; ג-ד , ירושלים תשס " ה ; שולמית וולקוב , בין ייחוד לטמיעה : יהודי גרמניה , 1918-1780 תל אביב תשס '' ג . על הדינמיקה המורכבת של תהליך האמנציפציה של יהודי גרמניה ראו למשל Reinhard Rurup , "The Tortuous and Thorny Path to Legal Equality : 'Jew Laws' and Emancipatory Legislation in Germany from the Late Eighteenth Century" , LBIYB 31 ( 1986 ) , pp . 3-33 4 למבט כולל על האמנציפציה של יהודי הונגריה בראייה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי