א. מפתח הכתובים

בראשית י , ב 69 , 37 י , י 121 י , יז 13 י , יח 44 , 13 כה , ד 49 כה , יג 107 , 40 כה , יג טו 49 כח , ט 107 מו , יז 60 שמות יד , ב 98 טז , לה 82 כה , ה 11 ויקרא כו , כט 107 במדבר כב , ה 12 לב , מב 48 לג , ז 98 לג , מט 48 לד , ה 52 דברים א , א 72 ג , ט 20 ח , טו 89 כרו , נג 107 כרו , סח 101 יהושע יא , א 55 יא , ה 55 יא , ח 80 טו , י 82 טו , מא 81 יט , יד 55 יט , כח 80 יט , כט 80 , 45 יט , מג 82 יט , מד 82 יט , מה 82 כא , בג 82  אל הספר
מוסד ביאליק